จักรวัฒน์ นวการ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย แปรงอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 10,000 ชนิด บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532 โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท โดยมีคุณไพฑูรย์  ลิ้มดวงเล่น เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคการผลิตแปรงและอยู่ในวงการทำงานกลึงและเครื่อง จักรที่หลากหลายมากกว่า 40 ปี

ในเริ่มแรกบริษัท มีการผลิตและจำหน่ายแปรงทำความสะอาดปืน แปรงที่ใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ ต่อมา คุณไพฑูรย์ ได้เห็นว่าประเทศมีการเติบโตมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติทั้งตะวันตกและตะวันออก ได้เข้ามาตั้งรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยา อาหาร เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งการขัดทำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงาน การลบครีบ การลบคมที่เกิดจากการเจาะ การตัด การเซาะ การกลึงต่าง ๆ ของลูกค้าแต่ละราย จนปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ไปยังทุกภาคอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ที่ทันสมัยของผู้บริหาร ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการผลิต การจัดการ การบริหาร เพื่อให้ได้ความรวดเร็ว ทันสมัยและให้ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล จึงเร่งการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่างชาติต่าง ๆ โดยมีบริษัทฯ เชอร์เลนเบอร์เกอร์ ผลิตแปรงจากเยอรมัน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกมา เพื่อสนับสนุนการผลิตอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบทั้งแปรงครัวเรือน แปรงใช้ในทางแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการผลิตแปรงอุตสาหกรรมให้ได้ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่สุด

 

บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด

173 – 173/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 27 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-870-0007-9

Fax: 02-428-1126

E-mail: jk_brushes@hotmail.com

http://www.jkbrushes.com/